Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991442

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 5 lutego 2014 r.
II SA/Kr 1290/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska (spr.).

Sędziowie: NSA Anna Szkodzińska, WSA Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2014 r. sprawy ze skargi J.F. na decyzję Wojewody (...) z dnia 18 lipca 2013 r., znak: (...) w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszonej inwestycji skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.