Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026846

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 lutego 2009 r.
II SA/Kr 1250/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. D. i S. D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 9 października 2008 r., nr (...) w przedmiocie nakazania rozbiórki garażu postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

T. D. i S. D. (zwani dalej skarżącymi) pismem z dnia 6 listopada 2008 r. wnieśli skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 9 października 2008 r., nr (...) w przedmiocie nakazania rozbiórki garażu typu blaszak.

Wobec braków formalnych skargi skarżący zostali wezwani przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie pismami z dnia 17 grudnia 2008 r. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł od złożonej skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 9 października 2008 r., nr (...) w przedmiocie wykonania rozbiórki garażu.

Wezwania adresowane do skarżących zostały prawidłowo im doręczone - w dniu 22 grudnia 2008 r. W wezwaniach zostało zamieszczone pouczenie, iż należy uczynić im zadość w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwań pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 29 grudnia 2008 r. Jednak w zakreślonym terminie T. D. i S. D. nie uiścili wpisu od skargi.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę A. H. na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), który mówi, iż sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.