Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903152

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 października 2011 r.
II SA/Kr 1202/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator.

Sędziowie WSA: Ewa Rynczak Krystyna Daniel (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2011 r. sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej im. (...) w K. na decyzję Wojewody z dnia 29 kwietnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.