II SA/Kr 1194/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2567407

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 października 2018 r. II SA/Kr 1194/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na postanowienie Wojewody z dnia (...) czerwca 2018 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażaleń postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący R. K. wniósł w dniu 2 sierpnia 2018 r. (data stempla pocztowego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na postanowienie Wojewody z dnia 28 czerwca 2018 r. (znak: (...)) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażaleń.

Zaskarżone postanowienie zostało skarżącemu skutecznie doręczone w dniu 2 lipca 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej: p.p.s.a.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Stosownie zaś do treści art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a, przy czym termin ten uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego (art. 53 § 4 p.p.s.a.). Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie zaskarżone postanowienie Wojewody z dnia 28 czerwca 2018 r. (znak: (...)) zostało doręczone skarżącemu w dniu 2 lipca 2018 r., a w związku z tym 30-dniowy termin do wniesienia skargi na ww. postanowienie - zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 i 3 p.p.s.a. - upływał w dniu 1 sierpnia 2018 r. Tymczasem jak wynika z daty stempla pocztowego na kopercie, w której została nadana przedmiotowa skarga, skarżący R. K. wniósł ją dopiero w dniu 2 sierpnia 2018 r., a zatem z jednodniowym uchybieniem ww. terminowi. Stąd też należało uznać, że skarga R. K. na ww. postanowienie z dnia 28 czerwca 2018 r. (znak: (...)) została wniesiona po upływie terminu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.