Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996353

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 października 2014 r.
II SA/Kr 1176/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 14 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 8 maja 2014 r., znak (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do przepisu art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270) - dalej określana jako "p.p.s.a." - od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Skarżąca wnosząc skargę nie uiściła opłaty. W związku z tym zarządzeniem z dnia 11 sierpnia 2014 r.r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł należnego od skargi. Wpis ten winien zostać uiszczony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono skarżącej w dniu 5 września 2014 r. W zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu od skargi.

W tej sytuacji sąd odrzucił ich skargę, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., który stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.