Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892346

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
II SA/Kr 1159/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Irla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 28 sierpnia 2006 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia po wznowieniu postępowania, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.