Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026844

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 lutego 2009 r.
II SA/Kr 1089/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Zimmermann (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B., E. B. i M. P. na decyzję Wojewody z dnia 1 września 2008 r. r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania - postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 listopada 2008 r. skarżąca E. B. została wezwana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Do dnia 27 stycznia 2009 r. wpis ten nie został uiszczony.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił, jak w sentencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.