Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874883

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 10 grudnia 2013 r.
II SA/Kr 1083/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sędziowie: NSA Joanna Tuszyńska, WSA Mariusz Kotulski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi A.M. i W.M. na postanowienie nr (...) (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 7 czerwca 2013 r. znak: (...) w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.