Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994008

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 października 2018 r.
II SA/Kr 1067/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Kiełkowski (spr.).

Sędziowie WSA: Jacek Bursa Iwona Niżnik-Dobosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi L. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2018 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.