Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675537

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 marca 2015 r.
II SA/Kr 106/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski.

Sędziowie WSA: Mirosław Bator Jacek Bursa (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2015 r. sprawy ze skargi E.W., A.D. i B.G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 29 października 2014 r., znak:(...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia:

I.

skargę odrzucić;

II.

zwrócić skarżącemu E.W. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

postanowienia z dnia 27 marca 2015 r.

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2014 r. nr (...), Starosta C. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty C. znak (...) z dnia 20 listopada 2009 -pozwolenia na wytwarzanie odpadów z elementami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów wydanej dla. A sp. z o.o. z siedzibą w M. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż wniosek o wszczęcie został złożony przez Stowarzyszenie (...) w T., lecz zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy o ochronie środowiska pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację. Z kolei art. 192 tej ustawy stanowi, iż w przypadku zmiany decyzji o pozwoleniu przepisy dotyczące wydania tej decyzji stosuje się odpowiednio. W ocenie organu zatem zarówno do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia jak i jego zmiany uprawniony jest podmiot prowadzący instalację, w tym przypadku spółka A. sp. z o.o., nie ww. stowarzyszenie.

Na powyższe postanowienie Stowarzyszenie (...) wniosła zażalenie, zarzucając, iż w niniejszej sprawie nie chodzi o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ale o zmianę. W tym przypadku przepis art. 185 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska dotyczący określenia stron postępowania nie ma zastosowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. postanowieniem z dnia 29 października 2014 r. nr (...), w oparciu o art. 61a § 1 k.p.a. oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a. utrzymało zaskarżone postanowienie w mocy, uznając, iż skoro art. 28 k.p.a. definiuje "stronę" na użytek wszystkich postępowań uregulowanych w k.p.a., więc zasadne jest stanowisko, że wyjątek uczyniony w art. 185 ust. 1 Prawa ochrony środowiska obejmuje wszystkie sposoby załatwiania spraw, określonych w art. 180 ust. 1 Prawa ochrony środowiska.

Skargę na powyższe postanowienie złożyli E.W., A.D., B.G., domagając się jego uchylenia, uwzględnienie zażalenia Stowarzyszenia (...) oraz stwierdzenie nieważności decyzji Starosty C. znak (...) z dnia 20 listopada 2009. W obszernym uzasadnieniu podnieśli szereg zarzutów dotyczących tejże decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów z elementami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów wydanej dla A. sp. z o.o. z siedzibą w M.

E.W. wskazał dodatkowo na rozprawie w dniu 27 marca 2015 r., że celem złożenia skargi jest uchylenie postanowienia o odmowie wszczęcia i poprzez to doprowadzenie do wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty C. znak (...) z dnia 20 listopada 2009 - pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W tak wszczętym postępowaniu zaś doprowadzenie do unieważnienia tej decyzji.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wniosło o jej odrzucenie, z powodu braku wskazania przez skarżących iż posiadają przymiot strony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga A.D. i B.G. podlega odrzuceniu z powodu jej nieopłacenia. Jak wynika z akt sprawy zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 stycznia 2015 r. ww. skarżący zostali wezwani do uiszczenie wpisu od skargi w kwocie po 100 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia został prawidłowo im doręczony w dniach 9-10 lutego 2015 r., co wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach. Skarżący nie uiścili wpisu w zakreślonym terminie.

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), oznaczanej w skrócie "p.p.s.a.", stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga na wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Skoro zatem skarżący A.D. i B.G. pomimo wezwania nie uiścili należnego wpisu, należało na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzec jak w sentencji.

Z kolei skarga E.W. podlega odrzuceniu z powodu jej niedopuszczalności (art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.), gdyż nie ma on interesu prawnego w postępowaniu o odmowie wszczęcia postępowania, zainicjowanym przez Stowarzyszenie (...). W postępowaniu tym badana była kwestia, czy wnioskodawca to jest Stowarzyszenie (...) może być stroną postępowania o zmianę decyzji o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów z elementami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów wydanej dla A. sp. z o.o. z siedzibą w M Jak wprost wynika z treści skarżonego postanowienia organy uznały, iż do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, jak i jego zmiany uprawniony jest podmiot prowadzący instalację, w tym przypadku spółka A. sp. z o.o., co w ich ocenie doprowadziło do nieprzyznania przymiotu strony wskazanemu wyżej stowarzyszeniu. Adresatem postanowienia o odmowie wszczęcia tego postępowania było zatem stowarzyszenie, a nie skarżący E.W. Stąd skoro E.W. nie był stroną postępowania prowadzonego wobec Stowarzyszenia (...) to nie przysługuje mu interes prawny w zaskarżeniu rozstrzygnięć wydanych w tym postępowaniu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił jego skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., zwracając uiszczony wpis w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.