Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2916776

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 5 listopada 2010 r.
II SA/Kr 1029/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Zimmermann.

Sędziowie WSA: Renata Ewa Rynczak (spr).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2010 r. sprawy ze skargi J.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 29 czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.