Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979028

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
II SA/Ke 964/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Banach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg K.T, A.A-T. i A.T. na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 18 września 2019 r. znak: (...) w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione postanawia:

I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

II. zwrócić skarżącym kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną solidarnie tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

K.T., A.A.-T., A.T. wywiedli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 18 września 2019 r. znak: (...) w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione. Skarżąca K.T. uiściła kwotę 100 zł tytułem wpisu solidarnego od skargi (k. 25).

W piśmie z dnia 9 marca 2020 r. skarżący wnieśli o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie niniejszej, wskazując, że doszło do wygaśnięcia decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce z dnia 26 maja 1999 r. znak: (...), a następnie do umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie wykonania tej decyzji.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 16 marca 2020 r. skarżący zostali wezwani do nadesłania informacji, czy w związku z wnioskiem o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego zawartym w piśmie z dnia 9 marca 2020 r. cofają skargę. Jednocześnie skarżący zostali pouczeni o treści art. 60 oraz art. 161 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W piśmie procesowym z dnia 12 marca 2020 r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach wskazał w szczególności, że zaskarżone postanowienie dotyczy nieuwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym, które postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019 r. znak: (...) zostało umorzone. Postanowienie to znajduje się w aktach sprawy tut. Sądu II SA/Ke 186/20.

Następnie w piśmie z dnia 3 kwietnia 2020 r. (doręczonym do Sądu w dniu 8 kwietnia 2020 r.) skarżący cofnęli wniesioną w niniejszej sprawie skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Z kolei stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uznał, wobec stanowisk procesowych skarżących, uczestnika postępowania i organu oraz złożonych przez strony do akt sprawy dokumentów, że w przedmiotowej sprawie cofnięcie skargi było dopuszczalne i skuteczne - art. 60 p.p.s.a.

Stosownie zatem do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postępowanie sądowoadministracyjne podlegało umorzeniu, o czym orzeczono w punkcie pierwszym sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu sądowego Sąd orzekł w punkcie drugim sentencji postanowienia na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.