Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 19 marca 2008 r.
II SA/Ke 95/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Długońska (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 19 marca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. L. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. L., G.C.,.T P., G. Z., W. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów postanawia: zwolnić Z. L. od kosztów sądowych w całości

Uzasadnienie faktyczne

Z. L. złożył formularz PPF, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. L., G. C., T. P., G. Z., W. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach z dnia (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Oboje utrzymują się z gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,5 ha, które przynosi miesięczny dochód (...) zł brutto. Skarżący jest właścicielem domu wielkości 70 m kw i zabudowań gospodarczych. Ponadto nie posiada żadnego majątku. Żona wnioskodawcy choruje i część dochodu jest przeznaczana na jej leczenie.

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) bądź osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym). Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i żony. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

Biorąc pod uwagę, przedstawioną wyżej sytuację rodzinną i majątkową wnioskodawcy, przede wszystkim niski i niepewny dochód z gospodarstwa rolnego, posiadanie jedynie nieruchomości i wydatki na leczenie żony, uznano, że nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a zatem jego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zasługuje na uwzględnienie w całości.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. art. 245, art. 246 § 1 pkt 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.