II SA/Ke 794/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2641535

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 marca 2019 r. II SA/Ke 794/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 listopada 2018 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy uznania zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie E. K., działając w imieniu swojego syna M. K., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 listopada 2018 r., znak: (...), w przedmiocie odmowy uznania zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Zarządzeniami z dnia 27 grudnia 2018 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł oraz złożenia pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi. W odpowiedzi E. K. nadesłał pismo, w którym wskazał, że syn udzielił mu "upoważnienia stałego" do reprezentowania go "we wszystkich sprawach zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - jako podstawa do naliczania podatku leśnego". Treść tego upoważnienia naniesiona została na piśmie Starosty z dnia 18 października 2018 r. i wpłynęła do tego organu w dniu 22 października 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznając, że przedłożone "upoważnienie stałe" nie spełnia wymogów pełnomocnictwa określonych w art. 36 p.p.s.a., zarządzeniami z dnia 5 lutego 2019 r. wezwał M. K., jako skarżącego, do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł oraz własnoręcznego podpisania skargi, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącemu - do rąk dorosłego domownika - w dniu 13 lutego 2019 r. Mimo upływu wyznaczonego terminu, skarżący nie uiścił kwoty wpisu, ani nie podpisał własnoręcznie skargi. Udzielając odpowiedzi na wezwanie E. K., w piśmie z dnia 18 lutego 2019 r., ponownie oświadczył, że został upoważniony do reprezentowania syna "we wszystkich sprawach zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - jako podstawa do naliczania podatku leśnego".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Z kolei art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi m.in., że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie od doręczenia wezwań z dnia 5 lutego 2019 r., który upływał z dniem 20 lutego 2019 r., skarżący nie uiścił wymaganej kwoty wpisu, ani nie podpisał własnoręcznie skargi. Stanowisko E. K. odnośnie posiadania przez niego właściwego umocowania do reprezentowania syna, M. K. (skarżącego), należy uznać za wadliwe. Zgodnie z art. 36 p.p.s.a. pełnomocnictwo do działania przed sądem może być ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi (pkt 1), do prowadzenia poszczególnych spraw (pkt 2) lub do niektórych tylko czynności w postępowaniu (pkt 3). Pełnomocnictwo ogólne musi w swej treści zawierać co najmniej stwierdzenie, że zostało udzielone do prowadzenia spraw przed sądem administracyjnym (por. postanowienie WSA w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. III SA/Wa 978/14, Legalis). Przedłożone przez E. K. "upoważnienie stałe", które wpłynęło do organu w dniu 22 października 2018 r., powyższych warunków nie spełnia, albowiem nie upoważnia do reprezentowania skarżącego przed sądami administracyjnymi (art. 36 pkt 1 p.p.s.a.), a jedynie do spraw związanych z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, tj. w postępowaniu administracyjnym.

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.