Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 26 czerwca 2008 r.
II SA/Ke 79/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Dorota Chobian (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpatrzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Związku Międzygminnego "..." w S. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego postanawia odrzucić zażalenie Związku Międzygminnego "..." w S. na postanowienie z dnia (...), odrzucające skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 194 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej uppsa, na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. W niniejszej sprawie skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego odpis postanowienia z dnia 30 maja 2008 r., odrzucającego skargę kasacyjną, otrzymała w dniu 16 czerwca 2008 r. / k. 53 /. Zażalenie natomiast / mylnie nazwane skargą kasacyjną) zostało złożone ( nadane w urzędzie pocztowym) w dniu 24 czerwca 2008 r., co wynika z pieczęci znajdujących się na kopercie, w której zażalenie zostało przesłane / koperta k.58 /. Skoro 7-dniowy termin do jego wniesienia upływał w dniu 23 czerwca 2008 r., zażalenie to jako spóźnione podlegało odrzuceniu, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 uppsa.