Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749207

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 czerwca 2015 r.
II SA/Ke 782/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 29 czerwca 2015 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego (...) o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi H. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie usunięcia odpadów z nieruchomości postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz radcy prawnego (...) kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz 4,20 zł (cztery złote dwadzieścia groszy) tytułem wydatków.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20.XI. 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę H. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie usunięcia odpadów z nieruchomości.

Postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 16 I 2015 r. ustanowiono dla skarżącej na jej wniosek radcę prawnego z urzędu.

Na tej podstawie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach wyznaczyła w dniu 28.I.2015 r. pełnomocnikiem skarżącej radcę prawnego (...).

W dniu 4 III 2015 r. wyznaczona radca prawny z urzędu złożyła prawną o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach oraz wniosek o zasądzenie przyznanie kosztów zastępstwa procesowego dla pełnomocnika z urzędu według norm przepisanych, gdyż H.G. kosztów tych nie pokryła.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Według § 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490) koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1)

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-4 tego rozporządzenia oraz

2)

niezbędne, udokumentowane wydatki radcy prawnego.

Stosownie do treści § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b w zw. z pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia, stawka minimalna za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji, wynosi 180 zł.

Należną opłatę za te czynności Sąd podwyższa przy tym o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie ustalono wynagrodzenie radcy prawnego w kwocie 221,40 zł, w tym kwotę 41,40 zł VAT.

Jak wynika akt sprawy, radca prawny z urzędu w dniu 4.III.2015 r. nadała do skarżącej przesyłkę poleconą zawierającą opinie prawną, za którą zapłaciła 4,20 zł. Kwota ta stanowi więc niezbędny, udokumentowany wydatek radcy prawnego, należny jej wraz z wynagrodzeniem za udzielenie z urzędu pomocy prawnej.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b w zw. z pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.