Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 11 lutego 2009 r.
II SA/Ke 776/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. F. i H. F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odrzucić skargę W. F. i H. F.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) znak: (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło uchybienie przez W. F. i H. F. terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Burmistrza z dnia (...).

Skargę na rozstrzygnięcie organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wnieśli W. F. i H. F.

Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2008 r., doręczonym skarżącym przy pismach z dnia 31 grudnia 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał W. F. i H. F. do uzupełnienia braku złożonej skargi poprzez uiszczenie solidarnie wpisu sądowego w kwocie 100 zł - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe pisma zostały doręczone skarżącym w dniu 10 stycznia 2009 r.

W wyznaczonym terminie żaden ze skarżących nie uiścił wpisu sądowego.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Jest to bowiem brak uniemożliwiający nadanie sprawie biegu.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia - na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.