Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004539

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 16 lutego 2018 r.
II SA/Ke 756/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek.

Sędziowie WSA: Krzysztof Armański, Renata Detka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 lutego 2018 r. sprawy ze skarg A. B. i Wspólnoty Gruntowo-Leśnej Mieszkańców Miasta M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: ponownie odroczyć ogłoszenie orzeczenia na dzień 23 lutego 2018 r., godz. 12.00, sala B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.