Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723737

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 września 2019 r.
II SA/Ke 74/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.B. i C.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze:

- uchyliło w całości zaskarżoną (przez A. B. i C. B.) decyzję własną z dnia (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia (...), którą po rozpatrzeniu wniosku (...) orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanego na działce nr ewid. (...), i w to miejsce orzekło:

- o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), utrzymującej w mocy powyższą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy z dnia (...).

Skargę na ww. rozstrzygnięcie organu odwoławczego wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach A. B. i C. B.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 30 stycznia 2019 r. (k. 2 akt sądowych) A. B. i C. B. zostali wezwani do uiszczenia, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł - pod rygorem odrzucenia skargi.

Postanowieniem z dnia 20 marca 2019 r. sygn. akt II OZ 187/19 (k. 29 akt sądowych) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżących na ww. zarządzenie.

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 r. sygn. akt II OZ 187/19 (k. 44 akt sądowych) Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie skarżących na ww. postanowienie własne.

Po zwrocie akt Przewodniczący Wydziału II tut. Sądu zarządzeniem z dnia 11 lipca 2019 r. (k. 56 akt sądowych), w związku z uprawomocnieniem się ww. zarządzenia z dnia 30 stycznia 2019 r., ponownie wezwał skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia skargi informując, ze niniejsze zarządzenie nie podlega zaskarżeniu (k. 56 akt sadowych).

Wezwanie to zostało doręczone C. B. i A. B. w dniu 26 lipca 2019 r. (k. 59, 60 akt sądowych).

W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścili wpisu sądowego, wnieśli natomiast zażalenie na zarządzenie z dnia 11 lipca 2019 r. - które zostało przez tut. Sąd odrzucone postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. (k. 63 akt sądowych)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga - jako nieopłacona - podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Brak ten uniemożliwia bowiem nadanie sprawie biegu.

Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 11 lipca 2019 r., wzywające do uiszczenia wpisu od skargi - wydane w związku z uprawomocnieniem się zarządzenia z dnia 30 stycznia 2019 r. - zostało doręczone skarżącym w dniu 26 lipca 2019 r.

Mając na uwadze brak uiszczenia przez A. B. i C. B. w wyznaczonym terminie wpisu sądowego od skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia - na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.