Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1827287

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 grudnia 2014 r.
II SA/Ke 735/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 30 grudnia 2014 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "X" sp. z o.o. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, adwokata w sprawie ze skargi "X" sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) nr: (...) w przedmiocie odmowy wyłączenia organu od udziału w postępowaniu administracyjnym postanawia: I. ustanowić dla "X" sp. z o.o. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kiecach, II. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości. III. oddalić wniosek o ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę Spółki "X" na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy wyłączenia organu od udziału w postępowaniu administracyjnym.

Spółka "X", zwane dalej "Spółką" reprezentowane przez Prezesa - R. P. złożyło w dniu 16 grudnia 2014 r. formularz PPPr wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, adwokata.

Ze złożonego formularza wynika, że wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 5000 złotych. Wnioskodawca nie posiada żadnych środków trwałych, ani innych składników majątkowych, konto bankowe zostało zlikwidowane z urzędu. Spółka jest zadłużona, nie osiąga żadnych dochodów, nie otrzymuje dopłat rolnych. Wnioskodawca oświadczył, że Spółka jest bankrutem, została pozbawiona dzierżawionych gruntów ze względu na zadłużenie w płaceniu czynszu. Z akt sprawy wynika, że Spółka nie została wpisana na Krajowego Rejestru Sądowego, działa na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego.

Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Przepis art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej zwanej "p.p.s.a." stanowi, iż prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 246 § 2 p.p.s.a. osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane:

1)

w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania;

2)

w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

W rozpoznawanej sprawie wnioskodawca w sposób przekonujący wykazał, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania. Brak majątku i dochodów uniemożliwia Spółce poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania w rozpatrywanej sprawie. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje zatem na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2 i art. 246 § 2 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.