Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 14 września 2006 r.
II SA/Ke 731/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Chobian, Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 14 września 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi R. C. na zarządzenie Burmistrza Miasta S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ujednolicenia i zatwierdzenia wzorów druków dowodów uiszczenia opłat targowych oraz opłat parkingowych postanawia

I.

umorzyć postępowanie sądowe,

II.

zwrócić R. C. uiszczony wpis w kwocie 300 (trzysta) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

R. C. wniósł w dniu 7 marca 2005 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na zarządzenie Burmistrza Miasta S. z (...) nr (...) w przedmiocie ujednolicenia i zatwierdzenia wzorów druków dowodów uiszczenia opłat targowych oraz opłat parkingowych.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta S. wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia 1 września 2006 r. R. C. cofnął skargę wskazując, że doręczona mu przez Sąd odpowiedź Burmistrza Miasta S. na skargę, w pełni wyjaśniła jego wątpliwości dotyczące dokumentowania wpłat opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na placu targowym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D. U. nr 153 poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej ustawą p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał cofnięcie skargi przez R.C. za dopuszczalne albowiem nie zmierza do obejścia prawa i nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

Z tych względów i na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a orzeczono jak w pkt I sentencji postanowienia.

O zwrocie na rzecz skarżącego uiszczonego wpisu od skargi orzeczono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1a ustawy p.p.s.a