Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 19 maja 2006 r.
II SA/Ke 731/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg S. B. i R. C. na zarządzenie Burmistrza Miasta S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ujednolicenia i zatwierdzenia wzorów dowodów uiszczenia opłat targowych oraz opłat parkingowych. postanawia odrzucić skargę S. B.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 4 maja 2005 r. doręczonym skarżącemu w dniu 27 września 2005 r. został on wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 300 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. W zakreślonym terminie skarżący wpisu nie uiścił, dlatego też na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Ne 153 poz. 1270 ze zm.) należało postanowić jak wyżej