Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 października 2007 r.
II SA/Ke 729/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 31 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na działanie Zakładu Energetycznego w przedmiocie wstrzymania dostaw energii elektrycznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

D. K. złożył w dniu 11 lutego 2004 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na działanie Zakładu Energetycznego w przedmiocie wstrzymania dostaw energii elektrycznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 19 lutego 2004 r. sygn. akt II SA/Wa 57/04 przekazał sprawę do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie w zgodnie z właściwością miejscową. Odpis postanowienia został doręczony skarżącemu dnia 25 marca 2004 r.

Pismem z dnia 20 maja 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi.

Z adnotacji poczty na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wynika, że wezwanie D. K. nie zostało doręczone, gdyż skarżący "przebywa w więzieniu".

Postanowieniem z dnia 22 września 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a, albowiem na skutek braku adresu skarżącego nie można było nadać sprawie dalszego biegu.

Dnia 1 lipca 2005 r. akta sprawy zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2004 r. Nr 187 poz. 1927)

Zgodnie z art. 130 § 1 p.p.s.a. sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

W rozpatrywanej sprawie trzyletni termin, o którym stanowi art. 130 § 1 p.p.s.a. upłynął w dniu 24 września 2007 r., gdyż dzień 22 września 2007 r. wypadł w sobotę. Do tego czasu nie został złożony wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem z dnia 22 września 2004 r.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 130 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.