Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 10 maja 2006 r.
II SA/Ke 728/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sędziowie WSA: Beata Ziomek, Asesor Jacek Kuza (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi E. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zmian w operacie ewidencji gruntów postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie datowanym na dzień 29 lutego 2004 r. E. K. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...), utrzymującą w mocy decyzję Starosty Powiatowego z dnia (...), którą odmówiono wprowadzenia w operacie ewidencji gruntów gminy Ł., obręb Ł. zmiany, polegającej na wpisaniu jako właściciela działki nr 616/2 B. i E.K.

Ponieważ wskazane pismo stanowiło kserokopię bez oryginalnego podpisu skarżącego i bez żadnej adnotacji o jego zgodności z oryginałem, zarządzeniem z dnia 27 stycznia 2005 r. skarżący E. K. został wezwany do usunięcia braków skargi przez jej podpisanie, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu osobiście w dniu 4 lutego 2005 r. W odpowiedzi E. K., w dniu 7 lutego 2005 r. przesłał do sądu kolejną kserokopię pisma datowanego na 29 lutego 2004 r., identyczną z kserokopią znajdującą się w aktach, zaopatrzoną w odręczny czytelny podpis z adresem w brzmieniu " K. M., Ł. ul. S." (k. 12-13). Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący E. K. nie podpisał skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Brakiem formalnym skargi jest w szczególności jej niepodpisanie (art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 popsa). Za podpis skarżącego nie może być przy tym uznana kserokopia tego podpisu, gdyż odtworzony mechanicznie na piśmie wzór podpisu nie czyni zadość wymogowi przewidzianemu w art. 46 § 1 pkt 4 popsa. Podpisem strony jest bowiem podpis w rozumieniu art. 78 k.c. Zgodnie z tym przepisem, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (por. B. Dauter (w:) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2005 - komentarz do art. 46 popsa, teza 6).

Biorąc powyższe pod uwagę, nie można było uznać złożonych dwukrotnie przez skarżącego kserokopii skargi, za dokumenty nieobarczone brakiem formalnym określonym w art. 46 § 1 pkt 4 popsa.

Oceny sądu nie mógł zmienić fakt podpisania przez żonę skarżącego, M. K., kserokopii skargi przesłanej w dniu 7 lutego 2005 r. na wezwanie sądu. Ani bowiem ze skargi, ani też z żadnego dokumentu znajdującego się w aktach sprawy nie wynika, aby miała ona działać w sprawie jako pełnomocnik skarżącego E. K., bądź jako współskarżąca.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 popsa postanowił odrzucić skargę.

II SA/Ke 728/05

Zarządzenie

Odpisy postanowienia doręczyć skarżącemu Eugeniuszowi Kowalskiemu, organowi- Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach oraz uczestnikom: Mariannie Kowalskiej, Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i Gminie Łopuszno-wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej.