Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 18 maja 2006 r.
II SA/Ke 722/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sędziowie: NSA Teresa Kobylecka (spr.), Asesor, WSA Sylwester Miziołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2006 r. sprawy ze skargi J. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) numer (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I.

uchyla zaskarżone postanowienie;

II.

stwierdza, że uchylone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia (...) stwierdziło, na podstawie art. 134 k.p.a. w związku z art. 144 i art. 57 § 1 i 5 k.p.a. oraz art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, że zażalenie J. T. na postanowienie wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta K. przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w K. o odmowie uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące realizacji obowiązku wynikającego z decyzji z dnia (...) w zakresie uiszczenia opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogi ulicy P. w K. w wysokości 2.625,52 zł-zostało wniesione z uchybieniem terminu.

W uzasadnieniu postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze podniosło, że postanowienie z dnia (...) Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w K. o odmowie uznania zarzutów J.T. zostało mu przesłane pod adres K. ul. K. listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Organ stwierdził, że przesyłka nie została odebrana przez J. T., gdyż z adnotacji poczty wynika, że w dniu 18 listopada 2004 r. mieszkanie było zamknięte. Zastosowano doręczenie zastępcze. Przesyłka była awizowana dwukrotnie: w dniu 18 listopada 2004 r. i w dniu 24 listopada 2004 r. (do 2 grudnia 2004 r.) Na dowodzie doręczenia umieszczona została adnotacja z podpisem doręczyciela, że awizo o przesyłce zostało doręczone pracownikowi firmy, mieszczącej się pod tym adresem.

Organ podał, że w lokalu, w którym zamieszkuje J. T. ma siedzibę firma aktualnie przez niego prowadzona - "A", wobec czego zawiadomienie o umieszczeniu przesyłki w urzędzie pocztowym (awiza) nie umieszczono w drzwiach mieszkania, lecz w mieszkaniu doręczając je pracownikowi firmy - "A"

Zdaniem organu spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 44 k.p.a., tzn. nastąpiło doręczenie zastępcze. Zawiadomienie o złożeniu przesyłki na okres 7 dni w urzędzie pocztowym umieszczono "nie tylko w drzwiach, lecz w mieszkaniu, w którym J. T. prowadzi działalność i zamieszkuje". Zawiadomienie należy uznać zatem za doręczone w dniu 2 grudnia 2004 r., stąd termin do złożenia zażalenia na postanowienie upłynął 9 grudnia 2004 r.

Ponieważ J.T. zażalenie nadał w urzędzie pocztowym dnia 13 stycznia 2004 r., organ uznał, że zostało ono złożone po upływie ustawowego terminu.

Skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższe postanowienie złożył J. T., zarzucając że nie zostały spełnione przesłanki do uznania, że miało miejsce prawidłowe doręczenie zastępcze i nie można uznać, że doręczenie mu przesyłki było skuteczne.

Skarżący podniósł, że lokal położony w K. przy ul. K. wynajął "A" Sp. z o.o., która nie jest prowadzona przez niego. Żaden z pracowników tejże spółki nie informował go o zawiadomieniu o przesyłce złożonej w urzędzie pocztowym.

Poinformował także, że zamieszkuje w części lokalu, ale ma odrębne wejście, a ze skrzynki podawczej korzysta "A" Sp. z o.o., ponieważ znajduje się ona przy wejściu głównym do lokalu. Skarżący prowadzi działalność gospodarczą w J. - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "B" i jego kontakt ze Spółką "A" nie jest zbyt częsty.

Przedstawiając ponadto zarzuty merytoryczne w sprawie odmowy uznania za uzasadnione zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym skarżący wniósł o "przywrócenie terminu proceduralnego i rozpatrzenie wniesionej skargi", a także o "oddalenie wysuwanego wobec niego roszczenia MZK" w związku z przedawnieniem roszczenia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga jest zasadna.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Przedmiotem kontroli sądu w sprawie niniejszej jest postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, dlatego Sąd nie badał zasadności zarzutów skarżącego dotyczących postępowania egzekucyjnego.

W wyniku dokonanej oceny tego postanowienia pod względem jego zgodności z prawem uznać należy, że zostało ono wydane z naruszeniem przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik postępowania

Na wstępie podnieść należy, że organ odwoławczy we wstępnej fazie postępowania odwoławczego podejmuje czynności mające na celu ustalenie, czy zażalenie jest dopuszczalne oraz czy zostało wniesione z zachowaniem terminu. Warunkiem skuteczności czynności procesowej - wniesienia zażalenia - jest zachowanie ustawowego terminu do jego dokonania. Uchybienie ustawowego terminu powoduje bowiem bezskuteczność zażalenia, czego następstwem jest ostateczność postanowienia. Rozpatrzenie zażalenia wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.).

W sprawie niniejszej Samorządowe Kolegium Odwoławcze badało, czy zażalenie J. T. wniesione zostało w ustawowym terminie i swoje stanowisko wyraziło w postanowieniu z dnia (...) Postanowienie to podlegało zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd orzeka w sprawach skarg na postanowienia kończące postępowanie, a postanowienie stwierdzające uchybienie do wniesienia odwołania kończy postępowanie w sprawie. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest też uzależnione od wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa na podstawie art. 52 § 3 cyt. ustawy.

Słusznie organ podniósł, że pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy (art. 42 § 1 k.p.a.), a w przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi (art. 43 k.p.a.). Natomiast w myśl art. 44 k.p.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43 k.p.a. poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej, a zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w określonym miejscu, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. Przepis ten przewiduje, że w przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia i doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

W aktach sprawy brak jest dowodu na to, iż wymaganie przewidziane w art. 44 § 2 k.p.a. zostało spełnione przez doręczyciela. Z "potwierdzenia odbioru" wynika bowiem jedynie, że "awizo zostało doręczone pracownikowi firmy".

Sąd nie podziela stanowiska organu, że pozostawienie przez doręczyciela zawiadomienia o pozostawieniu pisma pracownikowi firmy, mieszczącej się wprawdzie w lokalu należącym do adresata pisma, ale w której nie wykonuje on swoich czynności zawodowych, a jedynie lokal ten wynajmuje uznać można za zgodne z przepisem art. 44 k.p.a. Skarżący przedstawił dowody na okoliczność, że nie jest wspólnikiem firmy "A" Sp. z o.o, mającej siedzibę w K. przy ul. K., lokal (...) (wypis z KRS), lecz prowadzi działalność gospodarczą o nazwie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "B" z siedzibą w J.

W związku z powyższym uznać należy za zasadne zarzuty skargi, iż nie nastąpiło skuteczne doręczenie skarżącemu postanowienia z dnia 8 listopada 2004 r., wobec czego postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do złożenia zażalenia na to postanowienie wydane zostało z naruszeniem art. 134 k.p.a. i art. 44 k.p.a.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt 1c i art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w wyroku.