Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 17 grudnia 2008 r.
II SA/Ke 721/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Długońska (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 17 grudnia 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi H. B. na uchwałę Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2008 r. nr XXIV/183/2008 w przedmiocie działalności kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach postanawia: I. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości, II. ustanowić dla H. B. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

H. B. złożył w dniu 10 grudnia 2008 r. urzędowy formularz PPF, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 sierpnia 2008 r. w przedmiocie działalności kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.

Ze złożonego formularza i dołączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do pracy i od wielu lat leczy się na (...). Skarżący prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe i utrzymuje się z renty socjalnej wraz z dodatkiem socjalnym o łącznej wysokości (...) zł netto miesięcznie. Wnioskodawca nie wykazał żadnego majątku. Miesięczne wydatki skarżącego z tytułu czynszu za mieszkanie, opłat za prąd i gaz oraz spłaty pożyczki wynoszą 400 zł.

Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Udowodnienie okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy należy do wnioskodawcy. Ubiegający się o przyznanie prawa pomocy winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W rozpatrywanej sprawie biorąc pod uwagę trudną sytuację życiową i majątkową wnioskodawcy, przede wszystkim bardzo niski dochód, brak majątku, niepełnosprawność i całkowitą niezdolność do pracy wynikającą z ciężkiej choroby uznano, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.