Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 stycznia 2006 r.
II SA/Ke 720/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Sylwester Miziołek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. B. na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę H. B.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 grudnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z adnotacji poczty na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, w dniu 27 grudnia 2005 r. doręczyciel nie zastał adresata w miejscu zamieszkania i nie mógł doręczyć mu wezwania. Przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej, o czym umieszczono zawiadomienie w skrzynce oddawczej. Pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki w dniu 27 grudnia 2005 i 4 stycznia 2006 r. skarżący nie podjął wyżej wymienionego pisma.

Zgodnie z treścią art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w razie niemożności doręczenia pisma do rąk własnych adresata, pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 września 2002 r., sygn. akt SK 35/01 (OTK-A 2002, nr 5, poz. 60) orzekł, że tryb doręczania przesyłek sądowych przewidujący tylko siedmiodniowy termin przechowywania w pocztowej placówce oddawczej, uniemożliwiający dwukrotne awizowanie, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do treści art. 190 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą. Należy więc przyjąć, że regulacja zawarta w wyżej cytowanym art. 73 jest również niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego też względu w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęte zostało stanowisko o konieczności dwukrotnego awizowania przesyłek pocztowych, celem uznania skuteczności ich doręczenia.

W rozpatrywanej sprawie należało stwierdzić, że w wyniku dwukrotnego awizowania wezwanie zostało doręczone w dniu 11 stycznia 2006 r., a zatem wyznaczony 7-dniowy termin minął w dniu 18 stycznia 2006 r. W wyznaczonym terminie na konto Sądu nie wpłynęła kwota z tytułu należnego wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.