Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 27 października 2005 r.
II SA/Ke 716/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Sylwester Miziołek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Asesor WSA Sylwester Miziołek" po rozpoznaniu w dniu 27 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 1 lipca 2005 r.,doręczonym przy piśmie z dnia 12 lipca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącą, do uzupełnienia w terminie siedmiu dni - pod rygorem odrzucenia skargi-braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 zł oraz złożenia 2 odpisów skargi.

Skarżąca otrzymała ww..pismo Sądu w dniu 1 sierpnia 2005 r., zatem wyznaczony 7 dniowy termin minął 8 sierpnia 2005 r.. w wyznaczonym terminie skarżąca A. S. nie uiściła wpis sądowy, nie nadesłała także żądanych odpisów skargi, co uniemożliwia nadania sprawie biegu.

Przepis art..220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) stanowi, że sąd odrzuca skargę,gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi, uniemożliwiających nadanie sprawie biegu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w oparciu o art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.