Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 8 września 2005 r.
II SA/Ke 712/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi H. W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...), znak (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 23 sierpnia 2005 r. skarżący H. W. cofnął skargę na decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego z dnia (...).

Mając na uwadze, że cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia prawa i nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności, Sąd będąc związany cofnięciem skargi, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) umorzył postępowanie w sprawie.