Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 16 sierpnia 2005 r.
II SA/Ke 710/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...)znak: (...) w przedmiocie wpisu do ewidencji instruktorów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. P. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), znak: SKO (...). W dniu 15 lipca 2005 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wyznaczony 7-dniowy termin do uzupełnienia braków skargi minął w dniu 22 lipca 2005 r. Na konto Sądu nie wpłynęła kwota należnego wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Z uwagi na nieuzupełnienie braku formalnego skargi w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 ww. ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.