Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549091

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 13 listopada 2014 r.
II SA/Ke 703/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesienia gruntów rolnych postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w pkt 3 sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt II SA/Ke 703/14 w ten sposób, że kwotę "5017 (pięć tysięcy siedemnaście)", zastąpić kwotą "5617 (pięć tysięcy sześćset siedemnaście)".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej jako "ustawa p.p.s.a.", Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Pomyłka powstała wskutek nieprawidłowego dodania kwot poszczególnych kosztów poniesionych przez skarżącą w niniejszym postępowaniu (2000 zł - wpis, 3600 zł - wynagrodzenie adwokata, 17 zł - opłat od pełnomocnictwa), spowodowała że w sentencji wyroku Sądu z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt II SA/Ke 703/14, zawarto błąd rachunkowy polegający na tym, że błędnie wpisano kwotę zwrotu zasądzonych na rzecz skarżącej kosztów postępowania w ten sposób, że zamiast kwoty 5617 (pięć tysięcy sześćset siedemnaście), wpisano kwotę 5017 (pięć tysięcy siedemnaście).

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 156 § 1 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.