Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 25 sierpnia 2005 r.
II SA/Ke 701/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Dorota Chobian (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian Po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Z. na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 5 maja 2005 r. doręczonym w dniu 10 maja 2005 r. B. Z. została zobowiązana do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. W zakreślonym terminie skarżąca wpisu nie uiściła dlatego też na podstawie art. 220 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) należało postanowić jak wyżej.

Właściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wynika z art. 1 par.2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie. (Dz. U z dnia 27 sierpnia 2004 r. Nr 162 poz. 1926/.