Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 września 2005 r.
II SA/Ke 70/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sędziowie WSA: Renata Detka, Asesor Sylwester Miziołek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2005 r. sprawy ze skargi P. P. na decyzję Wojewody nr (...) z dnia (...) w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

I.

uchyla zaskarżoną decyzję,

II.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) wydaną z upoważnienia Starosty, orzeczono o utracie przez P. P. statusu osoby bezrobotnej z dniem 1 października 2003 r. oraz o utracie przez niego z tym dniem prawa do zasiłku.

W uzasadnieniu organ podniósł, że z posiadanych dokumentów wynika, że P. P. uzyskał miesięczny dochód z innego tytułu niż zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyższy od połowy najniższego wynagrodzenia. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 3 pkt w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit.i ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i bezrobociu, nastąpiła utrata statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku.

Rozpoznając odwołanie od tego rozstrzygnięcia wniesione przez P.P., Wojewoda decyzją z dnia (...) utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

Organ II instancji podkreślił, że 1 marca 2004 r. P. P. złożył oświadczenie, iż w październiku 2003 r. otrzymał zaliczkę na poczet akcji przekraczającą połowę najniższego wynagrodzenia. Stosownie zaś do treści art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż akcji nie jest wyłączona z opodatkowania, co oznacza, że uzyskana zaliczka jest dochodem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Nie ma także - w ocenie organu II instancji - znaczenia, w którym roku uzyskany dochód będzie podlegał opodatkowaniu, gdyż istotny jest fakt otrzymania zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży akcji w kwocie przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia, co skutkuje utratą statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.

Skargę od powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie złożył P. P. wnosząc o jej uchylenie. Zarzucając Wojewodzie naruszenie prawa materialnego podniósł, że błędny jest przedstawiony w zaskarżonym rozstrzygnięciu pogląd, że nie ma znaczenia czy podatnik otrzymał czy dopiero otrzyma dochód podatkowy, gdyż jest to sprzeczne z pojęciem dochodu przyjętym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. On zaś dochodu w takim rozumieniu nie otrzymał, gdyż nie jest nim zadatek uzyskany na poczet transakcji planowanej na rok 2005.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie podtrzymując stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

Najistotniejsza w sprawie kwestia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy skarżący w roku 2003 uzyskał dochód w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2i ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 58 z 2003 r., poz. 514) - w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji - gdyż w takim przypadku następuje utrata statusu osoby bezrobotnej (art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy).

Interpretacji pojęcia dochodu, o jakim mowa wyżej, nie sposób zaś dokonać w oderwaniu od zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem nawiązuje do nich wprost przepis art. 2 ust. 1 pkt 4 stanowiąc, że ilekroć w ustawie (o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu) mowa jest o "dochodach" oznacza to dochody z innego tytułu niż zatrudnienie lub inna praca zarobkowa podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Innymi słowy, jeżeli w roku podatkowym osoba bezrobotna uzyska jakiekolwiek walory pieniężne, od których nie ma obowiązku odprowadzić należnego Skarbowi Państwa podatku dochodowego, to wówczas dochód taki nie powoduje utraty przez nią statusu bezrobotnego, nawet jeżeli osiągnięty został w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia.

Jak wynika z akt, skarżący w roku 2003 otrzymał zaliczkę na poczet ceny z tytułu planowanej na rok 2005 sprzedaży akcji A.

Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2003, podatek dochodowy w formie zaliczek miesięcznych obowiązani są wpłacać podatnicy osiągający dochody:

1)

z odpłatnego zbycia udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych

2)

z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

3)

z umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z ustalonego przez organ II instancji stanu faktycznego sprawy wynika, że do wyjaśnienia, czy skarżący uzyskał dochód w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, będzie miał zastosowanie przepis zawarty w pkt 1 powołanego wyżej artykułu. Jego brzmienie wskazuje zaś na to, że dopiero zbycie akcji i uzyskanie z tego tytułu dochodu w postaci uiszczonej na rzecz sprzedawcy ceny, powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Dopóki zatem obowiązek taki nie ciąży na podatniku, nie można mówić, że uzyskał on dochód w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Rację ma zatem skarżący, kiedy twierdzi, że otrzymana przez niego kwota z tytułu zaliczki na poczet dochodu, jaki uzyska dokonując w roku 2005 sprzedaży należących do niego akcji, nie podlegała w roku 2003 podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a zatem nie była okolicznością, która mogłaby wpłynąć na pozbawienie go statusu bezrobotnego. Obowiązek podatkowy ustawodawca uzależnił bowiem - wedle przepisów podatkowych obowiązujących w dacie orzekania przez organ II instancji - od faktu zbycia akcji, a do takiej transakcji ze strony skarżącego w roku 2003 jeszcze nie doszło.

Ponieważ wyprowadzając odmienne wnioski, organ odwoławczy naruszył przepisy prawa materialnego, a to art. 13 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2i oraz art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, co miało wpływ na wynik sprawy, zaskarżoną decyzję Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił na podstawie art. 145 § 1 pkt 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Orzeczenie zawarte w pkt 1I wyroku oparto o przepis art. 152 ustawy o p.p.s.a.

Rozpoznając sprawę ponownie organ II instancji wyda stosowne rozstrzygniecie mając na względzie wszystkie przedstawione wyżej uwagi i eliminując dotychczasowe naruszenia prawa.