Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
II SA/Ke 698/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak (spr.).

Sędziowie WSA: Renata Detka, Asesor Sylwester Miziołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi L. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...)(...) w przedmiocie umorzenia postępowania przed organem I instancji

I.

uchyla zaskarżoną decyzję,

II.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia wyroku,

III.

zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rzecz L.S. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Starosta O. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i par.42 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków po rozpatrzeniu z urzędu sprawy założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta O.- zatwierdził operat opisowo-kartograficzny założenia ewidencji budynków i lokali miasta O. wykonany w latach 2001-2002 przez Geodezyjno-Dokumentacyjną Spóldzielnię Pracy "A" w K. w czesci dotyczącej działki nr 1634/1, której właścicielem/władającym jest L.S. i spadkobiercy K.S.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła L. S., zarzucając m.in. że nie potwierdza ona rzeczywistego stanu, ponieważ na jej nieruchomości oznaczonej numerem 1634/1 znajduje się tylko jeden budynek mieszkalny natomiast w operacie ewidencji budynków i lokali została założona kartoteka dla dwóch budynków mieszkalnych.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego po rozpatrzeniu odwołania decyzją z dnia (...) na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. - uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie organu I instancji.

W uzasadnieniu podał, że od 22 września 2004 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawą ta dokonano zmiany ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dodając po art. 24 - art. 24a ust. 1-12, według którego należy przeprowadzić postępowanie związane z zakładaniem i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. Powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 1999 r. sygn. akt II SAB/Ka 13/99, organ odwoławczy wskazał, że zmiana przepisów prawnych pozbawia organ zdolności do prowadzenia postępowania i w razie takiej zmiany przepisów organ ten zobowiązany jest umorzyć postepowanie a wniosek przekazać do załatwienia organowi właściwemu. Ponieważ w okresie między wydaniem decyzji przez organ I instancji a rozpatrzeniem odwołania uchylone zostały przepisy, które stanowiły podstawę prawną decyzji. Organ odwoławczy powinien uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć postepowanie pierwszej instancji. Organ I instancji powinien mieć na uwadze, że obowiązują nowe regulacje prawne, które odbiegają od uprzednio obowiązujących w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Zachodzi konieczność ponownego wyłożenia przez organ I instancji projektu operatu opisowo - kartograficznego w trybie art. 24a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła L.S. zarzucając, że organ odwoławczy bezpodstawnie umorzył postępowanie, ponieważ skoro organ I instancji rozpoznał sprawę zgodnie z przepisami obowiązujacymi w dacie wydania przez siebie decyzji, to odwołanie winno być rozpatrzone w świetle przepisów obowiązujących w dacie wydania tej decyzji, a nie w dacie złożenia odwołania.

Skarżąca podniosła, że zaskarżona decyzja pozbawia ją dochodzenia swoich praw i może doprowadzić do zatwierdzenia stanu jej nieruchomości niezgodnie ze stanem faktycznym i prawnym

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga została uwzględniona z przyczyn, które Sąd - nie będąc związany granicami skargi, wziął pod uwagę z urzędu (art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. r.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Jak wynika z akt sprawy postępowanie administracyjne toczyło się z urzędu, ale odwołująca się L. S., jak wynika z treści jej odwołania i treści skargi jest zainteresowana w uzyskaniu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Stan sprawy nie uzasadniał zastosowania art. 105 § 1 k.p.a., zgodnie z którym gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Przesłanka bezprzedmiotowości występuje, gdy brak było podstaw prawnych do merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy w ogóle bądź nie było podstaw do jej rozpoznania w drodze postępowania administracyjnego, czy też tylko w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przed rozstrzygającym w sprawie organem I instancji.

Jako przykłady uzasadniające uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji podaje się np. sytuację, gdy sprawa została już rozstrzygnięta decyzją ostateczną, skierowanie jej do osoby nie będącej stroną w sprawie, naruszenie przepisów o właściwości.

W przedmiotowej sprawie nie wykazano istnienia podstaw do wydania przez organ II instancji rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonej decyzji, które zamknęło skarżącej, drogę do merytorycznego zbadania sprawy.

Decyzja organu I instancji wydana w dniu (...)została oparta na treści przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) i par.42 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r.nr. 38, poz. 454/.

Pomiędzy wydaniem decyzji przez organ I instancji, a wydaniem decyzji przez organ II instancji, ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U.z 2004 r.nr 141, poz. 1492 ze zm), dokonano z dniem 22 września 2004 r. nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dodając po art. 24 - art. 24a ust. 1-12 regulujący tryb postępowania związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, jakie w tym przypadku winien przeprowadzić starosta.

W tych okolicznościach organ odwoławczy wywiódł, że skoro pomiędzy wydaniem decyzji przez organ I instancji, a rozpatrzeniem odwołania uchylone zostały przepisy, które stanowiły podstawę prawną rozstrzygnięcia, organ odwoławczy winien uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć postępowanie pierwszej instancji. Organ odwoławczy nie zauważył jednak, że w niniejszej sprawie taka sytuacja nie ma miejsca. Wyżej powołaną ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie uchylono przepisów stanowiących podstawę prawną wydania decyzji organu I instancji. Dodany art. 24a ustala inne zasady wyłożenia do wglądu zainteresowanych, projektu operatu opisowo-kartograficznego. Samo zatem stwierdzenie organu odwoławczego o konieczności ponownego wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego w trybie powoływanego art. 24a ustawy Prawo Geodezyjne i Katrograficzne, upoważniać mogło jedynie do wydania decyzji kasatoryjnej z przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, a nie do decyzji wskazanej w art. 138 § 1 pkt 2 in fine. Powołany w uzasadnieniu zasakrżonej decyzji wyrok NSA z 20 września 1999 r. sygn. akt II SAB/Ka 13/99, dotyczy zupełnie innego stanu prawnego, niż w przedmiotowej sprawie. Wyrok ten dotyczył sytuacji, gdy na skutek zmiany przepisów organ I instancji nie był właściwy do rozpoznaia sprawy i oczywiste jest, że w razie takiej zmiany przepisów organ ten zobowiązany był umorzyć postępowanie (art. 105 § 1 k.p.a.), a wniosek przekazać do załatwienia właściwemu organowi.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, zaskarżona decyzja narusza art. 138 § 1 pkt 2 w zw.z art. 105 k.p.a. i dlatego Sąd na podstawie art. 145par.1 pkt 1c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.,1270 ze zm.) uchylił zaskarżoną decyzję.

Na podstawie art. 152 ww. ustawy wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji do chwili uprawomocnienia się wyroku.