Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 11 maja 2006 r.
II SA/Ke 692/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sędziowie: NSA Anna Żak (spr.), Asesor, WSA Sylwester Miziołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2006 r. sprawy ze skargi J. A. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) numer (...) w przedmiocie: uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I.

uchyla zaskarżone postanowienie,

II.

stwierdza że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie art. 123 k.p.a., 129 k.p.a. i 134 k.p.a. pozostawił bez rozpatrzenia odwołanie wniesione w dniu 15 lutego 2005 r. przez J. A. od decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...), nie stwierdzającej choroby zawodowej - alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, z uwagi na wniesienie odwołania z uchybieniem terminu o jakim mowa w art. 129 par.2 k.p.a.

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła J. A., wnosząc o ponowne rozpatrzenie jej wniosku o stwierdzenie choroby zawodowej w oparciu o wszystkie dokumenty lekarskie, których nie wziął pod uwagę organ I instancji wydając w (...) niekorzystną dla niej decyzję odmawiajacą stwierdzenia choroby zawodowej.

W odpowiedzi na skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wniósł o jej oddalenie, podnosząc że decyzja organu I instancji wydana została na podstawie orzeczeń dwóch upoważnionych do rozpoznawania chorób zawodowych jednostek służby zdrowia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga została uwzględniona z przyczyn, które Sąd - nie będąc związany granicami skargi, wziął pod uwagę z urzędu (art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Jak wynika z akt sprawy, decyzję organu I instancji wydaną w dniu (...) doręczono skarżącej w dniu 9 czerwca 2003 r. Decyzja zawierała pouczenie o możliwości wniesienia odwołania w terminie 14 do organu II instancji. W piśmie z dnia 12 stycznia 2005 r./data wpływu do organu/ zatytułowanym "wniosek", skierowanym do powiatowego inspektora sanitarnego, skarżąca domagała się, składając jednocześnie dokumenty, wydania decyzji ustalającej u niej chorobę zawodową. W odpowiedzi na to pismo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w K. wyjaśnił skarżącej, iż w tej sprawie została już wydana decyzja w dniu (...) Wskazał jakie były podstawy wydania tej decyzji i poinformował skarżącą, że postępowanie dowodowe zakończone zostało w 2003 r. Mimo udzielenia tej informacji, w piśmie z dnia 17 lutego 2005 r. (data wpływu do organu), tym razem skierowanym do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, skarżąca wniosła o ponowne rozpatrzenie swej sprawy dot. choroby zawodowej, w oparciu o dokumenty lekarskie, których jej zdaniem nie wziął pod uwagę organ I instancji. To pismo skarżącej zostało potraktowane jako odwołanie od decyzji z dnia (...).

Ponieważ skarżąca w pismie z dnia 17 lutego 2005 r., a więc dwa lata po wydaniu decyzji przez organ I instancji, domagała się ponownego rozpatrzenia swojej sprawy powołując się przy tym na dokumentacje lekarską i to mimo tego, że jak wyżej wskazano była już informowana przez organ I instancji o stanie prawnym sprawy, należało w pierwszej kolejności wyjaśnić jaki charakter ma złożone przez nią pismo z dnia 17 lutego 2005 r. i poprzedzające pismo z dnia 12 stycznia 2005 r.

Przy ustaleniu jaki charakter ma pismo procesowe strony nie ma decydującego znaczenia jego tytuł (nota bene skarżąca nie nazywała nawet swoich pism odwołaniem), ale ocena intencji strony dokonana w oparciu o całokształt podniesionych okoliczności.

O tym jaki charakter ma mieć ostateczne pismo decyduje strona, ale w razie wątpliwości w tym zakresie, obowiązkiem organu administracji publicznej jest wyjaśnienie rzeczywistej intencji strony, a także przekazanie stronie stosownych informacji w ramach obowiązków wynikających z art. 9 k.p.a., o jej sytuacji procesowej, przysługujących jej środkach obrony jej praw oraz uwarunkowaniach ich złożenia - w tym celu, aby strona nie poniosła szkody z powodu nieznajomości prawa.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie z uwagi na ww. okoliczności nie było wcale jasne, iż pismo z dnia 17 maja 2005 (organ odwoławczy podaje datę 15 maja 2005 r.) należało zakwalifikować jako odwołanie od decyzji z (...) Być może jest to wniosek o wznowienie postępowania administarcyjnego.

Biorąc powyższe rozważania pod uwagę, wskazać należy, że wystarczyłoby aby organ zwrócił się do strony o wyjaśnienie, jaki faktycznie charakter mają składane przez nią pisma, by w sprawie nie było już żadnych wątpliwości. Kwestia ta jednak, w ogóle nie została wyjaśniona w sprawie, co uchybia przepisom art. 9 k.p.a. i art. 77 k.p.a.

Na marginesie należy podnieść, że wniesienie odwołania z uchybieniem terminu nie daje podstaw organowi odwoławczemu do wydania postanowienia o treści "pozostawić odwołanie bez rozpoznania", ponieważ przepis art. 134 k.p.a. nie przewiduje takiego rozstrzygnięcia.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 145 § 1 pkt c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd uchylił zaskarżone postanowienie. W oparciu o art. 152 ww. ustawy Sąd wstrzymał wykonanie zaskarżonego postanowienia.