Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 2 listopada 2005 r.
II SA/Ke 686/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno -Drogowych "A" S.A. w B. na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem doręczonym w dniu 18 kwietnia 2005 r. skarżący został zobowiązany do uiszczenia wpisu w wysokości 100 złotych. W zakreślonym terminie wpis ten nie został uiszczony w związku z czym na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 z 2002 r. poz. 1270 ze zm.) skarga podlega odrzuceniu.