Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 16 sierpnia 2005 r.
II SA/Ke 666/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. K. złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), znak: (...). W dniu 13 lipca 2005 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wyznaczony 7-dniowy termin do uzupełnienia braków skargi minął w dniu 20 lipca 2005 r. (art. 73 ustawy"Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi"), na konto Sądu nie wpłynęła kwota należnego wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 220 § 3 ww. ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.