Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 września 2005 r.
II SA/Ke 663/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 29 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...). znak: (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 22 lipca 2005 r., doręczonym przy piśmie z dnia 28 lipca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącego do uiszczenia w terminie siedmiu dni - pod rygorem odrzucenia skargi - wpisu sądowego w kwocie 100 zł.

Skarżący otrzymał ww. pismo Sądu w dniu 2 sierpnia 2005 r., zatem wyznaczony 7 dniowy termin minął 9 sierpnia br. W wyznaczonym terminie na konto Sądu nie wpłynęła kwota z tytułu należnego wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2005 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Z uwagi na powyższe w oparciu o art. 220 § 3 ww. ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.