Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2005 r.
II SA/Ke 657/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym, wniosku S. O. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ze skargi S. O. na czynność materialno-techniczną Prezydenta Miasta S. z dnia (...) w przedmiocie naliczenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

We wniosku z dnia 15 listopada 2005 r., skarżący reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 września 2005 r. odrzucającego złożoną przez niego skargę na czynność materialno-techniczną Prezydenta Miasta S. z dnia (...) w przedmiocie naliczenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że w okresie do wniesienia skargi, pełnomocnik S. O. zapadł na chorobę uniemożliwiająca mu wykonywanie czynności procesowych, dlatego nie mógł bez własnej winy wnieść skargi kasacyjnej.

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), sąd na wniosek strony przywraca termin do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, ale tylko wówczas jeżeli uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy.

Jak wynika z dołączonych do wniosku poświadczonych za zgodność kserokopii zaświadczeń lekarskich, pełnomocnik skarżącego adw. P. K.- ustanowiony dnia 22 września 2005 r. - przebywał na zwolnienie lekarskim od dnia 30 września 2005 r. do dnia 6 listopada 2005 r. ze wskazaniem "chory powinien leżeć" (k. 33 i 34). Ponieważ termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegł od dnia 23 września 2005 r. do dnia 24 października 2005 r., uprawnionym jest w tej sytuacji pogląd, że uchybienie temu terminowi nastąpiło bez winy S. O., a z powodu choroby jego pełnomocnika.

W tej sytuacji, oraz z uwagi na fakt, że inne wymogi określone w art. 87 § 1, 2 i 4 ustawy o p.p.s.a zostały spełnione, należało przywrócić termin, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.