Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749129

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 15 czerwca 2015 r.
II SA/Ke 645/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Dnia 15 czerwca 2015 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat (...) o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. Z. i T. D. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokat (...) kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), w tym kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniami Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 III 2010 r. ustanowiono dla M.Z. i T. D. na ich wniosek adwokata z urzędu w sprawie ze skargi wyżej wymienionego na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach wyznaczyła w dniu 25.III.2010 r. pełnomocnikiem skarżących adwokata (...).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 26.IV.2012 r. oddalił skargę M.Z. i T. D. na decyzję Wojewody.

W dniu 12.VII.2012 r. wyznaczona adwokat z urzędu w złożyła w imieniu M.Z. i T. D. skargę kasacyjną od wyżej wymienionego wyroku wraz z wnioskiem o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym także kosztów pomocy prawnej udzielonej, oświadczając, iż nie zostały one uiszczone w całości.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10.IV.2014 r. oddalił skargę kasacyjną M.Z. i T. D. Sąd II instancji nie orzekł o wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej Według § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461) koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 tego rozporządzenia oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia, stawka minimalna Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia, stawka minimalna za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynosi 120 zł. Należną opłatę za te czynności Sąd podwyższa przy tym o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie ustalono wynagrodzenie adwokata w kwocie 147,60 zł, w tym VAT 27,60 zł.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b cytowanego rozporządzenia postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.