Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029990

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
II SA/Ke 637/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2016 r. wniosku adwokat D.K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokat D.K. kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) VAT, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 12 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku celowego.

Postanowieniem Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 października 2013 r. ustanowiono dla W. K. na jego wniosek adwokata z urzędu.

Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach wyznaczyła w dniu 23 października 2013 r. pełnomocnikiem skarżącego adwokat D.K.

W dniu 28 listopada 2013 r. wyznaczona adwokat z urzędu w złożyła w imieniu W.K. skargę kasacyjną od wyżej wymienionego wyroku. W skardze kasacyjnej zawarła wniosek o przyznanie pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenia za pełnioną funkcję według norm przepisanych, nie uiszczonego nawet w części.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 października 2015 r. oddalił skargę kasacyjną W. K. Sąd II instancji nie orzekł o wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W przypadku adwokatów regulacje powyższe znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461), zwanego dalej "rozporządzeniem". Jego stosowanie w niniejszej sprawie związane jest z brzmieniem przepisu przejściowego - § 22 nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801), który do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia nakazuje stosowanie przepisów dotychczasowych do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Według § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 tego rozporządzenia oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia, stawka minimalna stawka minimalna za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji, wynosi 180 zł. Należną opłatę za te czynności Sąd podwyższa przy tym o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie ustalono wynagrodzenie adwokata w kwocie 221,40 zł, w tym kwotę 41,40 zł VAT.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b cytowanego rozporządzenia postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.