Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 24 listopada 2006 r.
II SA/Ke 629/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Wydział II po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi A. U. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), znak. (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie II SA/Ke 530/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę A. U. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), znak. (...)

w przedmiocie nakazu rozbiórki, z uwagi na nieuzupełnienie w terminie jej braków formalnych.

Dnia 12 grudnia 2005 r. wpłynęło do Sądu pismo procesowe skarżącej zawierające wniosek o przywrócenie terminu "do uzupełnienia braków formalnych skargi". Ponieważ odrzucenie skargi niweczy wszelkie skutki związane z jej wniesieniem, wniosek ten potraktowany został jako żądanie przywrócenia terminu do wniesienia skargi i w ramach uzupełnienia jego braków formalnych, pełnomocnik skarżącej zobowiązany został między innymi do złożenia skargi z podpisem skarżącej wraz z odpowiednią ilością jej odpisów (art. 87 § 4 w zw. z art. 49 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Z uwagi na niewykonanie zarządzenia w wyznaczonym, ustawowym terminie 7-miu dni, zarządzeniem z dnia 27 września 2005 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został pozostawiony bez rozpoznania.

Skarga, której złożenie było warunkiem formalnym rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu, została jednak wniesiona (już po upływie terminu ustawowego określonego w art. 49 § 1 p.p.s.a.), co powodowało konieczność wpisania jej pod nowy numer i wydania w tym zakresie stosownego rozstrzygnięcia.

Z uwagi na przekroczenie przewidzianego w art. 53 § 1 ustawy o p.p.s.a. terminu przewidzianego dla wniesienia skargi, podlega ona odrzuceniu jako spóźniona, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.