Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 16 sierpnia 2005 r.
II SA/Ke 623/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. i T. P. oraz M.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

H. i T. P. oraz M. P. złożyli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak:(...). W dniu 18 lipca 2005 r. skarżący zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego oraz nadesłanie dwóch odpisów skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wyznaczony 7-dniowy termin do uzupełnienia braków skargi minął w dniu 25 lipca 2005 r. Na konto Sądu nie wpłynęła kwota należnego wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis. Art. 58 § 1 pkt 3 odnośnej ustawy stanowi, że sąd odrzuca skargę także w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 ww. ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.