Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817112

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 1 września 2016 r.
II SA/Ke 617/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sędziowie WSA: Magdalena Chraniuk-Stępniak (spr.), Jacek Kuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2016 r. sprawy ze skargi Syndyka masy upadłości S. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 24 grudnia 2013 r., znak: (...) w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.