II SA/Ke 616/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3152561

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 marca 2021 r. II SA/Ke 616/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Damiana S. na uchwałę Rady Gminy R. z dnia 4 czerwca 2020 r. nr XXX/224/2020 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Rada Gminy R. uchwałą nr XXX/224/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 492 § 1 pkt 5, § 4 i 5 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), w § 1 stwierdziła wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Raków z powodu naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej.

Na powyższą uchwałę Damian S. w dniu 12 czerwca 2020 r. wywiódł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: (...) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu skargi Gminy R. na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego wyrokiem z dnia 24 listopada 2020 r., w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 829/20 oddalił skargę. Postanowieniem z dnia 17 lutego 2021 r. Sąd stwierdził, że wyrok jest prawomocny od dnia 5 lutego 2021 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd umarza postępowanie, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wymienione w § 1 pkt 1 i pkt 2 tego przepisu, czyli innych niż cofnięcie skargi lub śmierć strony. Użyty w tym przepisie zwrot "stało się bezprzedmiotowe" oznacza, że zachodzi przyczyna, która zaistniała dopiero w toku postępowania sądowoadministracyjnego po wniesieniu skargi. Innymi słowy, postępowanie przed sądem staje się bezprzedmiotowe, jeżeli w jego trakcie wystąpiły zdarzenia, w następstwie których przestaje istnieć sprawa sądowoadministracyjna. W powołanym przepisie chodzi o przeszkodę mającą charakter trwały, uniemożliwiającą prowadzenie dalszego postępowania w sprawie (po. wyrok NSA z dnia 21 lutego 2017 r., II OSK 2798/15). Wśród "innych przyczyn", o których mowa w art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. wymienia się taką okoliczność, jak pozbawienie bytu prawnego zaskarżonego aktu.

Przepis ten ma zatem zastosowanie w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach prawomocnym wyrokiem z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 829/20 oddalił skargę Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: (...), którym organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy R. z dnia 4 czerwca 2020 r. nr XXX/224/2020 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta.

W rezultacie stwierdzenia nieważności zaskarżonej w niniejszej sprawie uchwały przestał istnieć przedmiot zaskarżenia, a tym samym postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe. W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.