Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 listopada 2005 r.
II SA/Ke 608/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 września 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącego do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący otrzymał wyżej wymienione pismo Sądu w dniu 12 września 2005 r., zatem wyznaczony 7-dniowy termin minął w dniu 19 września 2005 r. W wyznaczonym terminie na konto Sądu nie wpłynęła kwota z tytułu należnego wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.