Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158018

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 21 września 2011 r.
II SA/Ke 577/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Długońska (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 21 września 2011 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 21 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) nr (...) w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2005 we wznowionym postępowaniu postanawia: I. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości, II. ustanowić dla K. G. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

K. G. złożył w dniu 12 IX 2011 r. formularz urzędowy PPF wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2005 we wznowionym postępowaniu.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z ojcem. Jedynym źródłem ich utrzymania jest obecnie renta rolnicza ojca skarżącego w wysokości 948,54 zł netto miesięcznie. Wnioskodawca nie wykazał innego majątku poza nieruchomością rolną o powierzchni 7 ha składającą się z użytków zielonych, zalesioną działką o powierzchni 2,91 ha. Skarżący stwierdził, że jego gospodarstwo rolne przynosi obecnie straty, gdyż musi wynajmować sprzęt rolniczy. Wnioskodawca jest niepełnosprawnym w stopniu lekkim, a jego ojciec niepełnosprawnym w stopniu znacznym i wymaga stałej opieki. Obaj muszą systematycznie przyjmować leki.

Zgodnie z art. 245 § 2 i 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Na wnioskodawcy ciąży zatem obowiązek wykazania, że jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, iż uzasadnia poczynienie odstępstwa od generalnej zasady ponoszenia kosztów sądowych i kosztów wynagrodzenia fachowego pełnomocnika prawnego przez stronę dochodzącą swych roszczeń.

W rozpatrywanej sprawie biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową i życiową skarżącego, w tym: niski dochód na dwie dorosłe niepełnosprawne osoby, wydatki na zakup lekarstw, posiadanie jedynie deficytowego gospodarstwa rolnego, uznano, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów, a zatem jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2 art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.