Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992527

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 18 października 2018 r.
II SA/Ke 567/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sędziowie WSA: Dorota Chobian (spr.), Asesor Agnieszka Banach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. przy udziale Wiesławy Klimontowicz Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kielce - Zachód w Kielcach delegowanej do Prokuratury Okręgowej w Kielcach sprawy ze skargi P. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach poza kasynem oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.