Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884482

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 10 października 2012 r.
II SA/Ke 565/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sędziowie WSA: Dorota Chobian, Sylwester Miziołek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 października 2012 r. sprawy ze skargi K.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.