Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158017

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 20 września 2011 r.
II SA/Ke 546/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Długońska (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 20 września 2011 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 20 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. H. o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi P. H. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010 postanawia: zwolnić skarżącego od wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

P. H. złożył w dniu 5 IX 2011 r. wniosek o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) w przedmiocie płatności ONW na rok 2010, uzupełniony w dniu 15 IX 2011 r. na formularzu urzędowym PPF.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną i dwojgiem dzieci w wieku 3 i 5 lat. Skarżący podał, że jedynym źródłem ich utrzymania jest jego wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.024,34 zł netto miesięcznie. Cała rodzina mieszka w domu babci wnioskodawcy. Skarżący użytkuje gospodarstwo rolne o powierzchni 2,72 ha. Wnioskodawca nie wykazał innego majątku.

Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części przysługuje osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Na wnioskodawcy ciąży zatem obowiązek wykazania, że jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, iż uzasadnia poczynienie odstępstwa od generalnej zasady ponoszenia kosztów sądowych przez stronę dochodzącą swych roszczeń.

W rozpatrywanej sprawie biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową i życiową skarżącego, w tym: niski dochód przypadajmy na cztery osoby w rodzinie oraz brak majątku poza prawem użytkowania małego gospodarstwa rolnego uznano, że nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a zatem jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.